ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลตำบลแม่เมาะ